Vítejte na stránkách naší školy

Důležité informace pro rodiče

 

Vážení rodiče,

pokud je předpokládaná délka pobytu Vašeho dítěte v nemocnici delší než jeden týden a nebo jedná - li se o opakované pobyty, bude Vaše dítě po dobu hospitalizace vyučováno v Základní škole a Mateřské škole  při FN Motol. Zařazení do výuky a rozsah zátěže školních prací stanoví ošetřující lékař. Vzhledem k vysokému počtu vyučovaných žáků a různosti učebnic je vhodné, aby děti měly vlastní učebnice, pracovní sešity a školní pracovní potřeby. V zájmu plynulé návaznosti na práci kmenové školy je dobré, má-li dítě (zejména žáci mladšího školního věku) s sebou i  informaci o posledním probíraném učivu.

Po propuštění z nemocnice zasílá naše škola kmenové škole dítěte zprávu o výuce a klasifikaci za uplynulé období. Škola při nemocni doporučuje, aby kmenová škola přebrala  klasifikaci  za dané období.

V případě, že hospitalizace probíhá  v době závěru 1. pololetí a na konci školního roku šest týdnů a déle, odesílá nemocniční škola kmenové škole návrh klasifikace. Při tříměsíčním a delším pobytu může i vydat, po dohodě s kmenovou školou, naše škola  žákovi vysvědčení.

Pro případ dlouhodobé školní absence Vašeho dítěte v době, kdy je v domácím ošetřování, Vás upozorňujeme na možnost žádat kmenovou školu o jeho individuální výuku.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Podle § 50, odst. 3:

„Žákovi, který se nemůže pro svůj  zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.“

 

Podle § 4 vyhlášky č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími:

  1. V mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě  nemocní umístěni v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Základní školy mohou poskytovat podle svých možností  individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních škol umístěných v tomto zdravotnickém zařízení.
  2. K zařazení do školy v tomto zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce žáka. Rozsah a organizaci výuky žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

 

Dětem od 2 do 7 let se věnují učitelky mateřské školy. Náplň činností je podobná jako v ostatních MŠ přizpůsobená však individuálnímu zdravotnímu stavu dítěte. Starší děti mohou navštěvovat školní klub či školní družinu.

 

Budete-li potřebovat další informace, obraťte se laskavě na ředitelství školy.

© 2016 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 

Designed and powered by Filip Žahourek, GOODDESIGN