Vítejte na stránkách naší školy

Jednací řád školské rady

 

Školská rada při ZŠ a MŠ při FN Motol, V Úvalu 84, 150 18 Praha 5

 

Čl. 1

Školská rada vykonává svou působnost dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 2

Školská rada se schází vždy podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání školské rady je neveřejné, pokud předseda rady školy po dohodě s ostatními členy rady nestanoví jinak.

 

Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů zřizovatele školy.

 

Čl. 4

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady.

 

Čl. 5

(1) O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady (dále jen „zapisovatel“), v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

(2) Usnesení školské rady vyhotovuje písemně zapisovatel a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

 

Čl. 6

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady prostřednictvím zapisovatele. Ten vyhotoví pro každého člena školské rady pozvánku s programem jednání a dohlédne na včasné doručení. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Pozvánka bude rozeslána 3 týdny před jednáním.

 

Čl. 7

Na vyzvání předsedy školské rady je povinen zúčastnit se zasedání též ředitel školy nebo jím pověřený zástupce. Těmto nepřísluší hlasovací právo.

 

Čl. 8

(1) Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, při projednávání návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem je práce ředitele školy.

(2) V ostatních případech se usnáší školská rada vetšinou přítomných členů.

(3) Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.

 

Čl. 9

Nejméně jednou ročně školská rada informuje pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. b) až d)

školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) h) školského zákona.

O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitelka školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Není­-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do 1 měsíce od jejich předložení ředitelkou školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

Čl. 10

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

 

Čl. 11

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení

 

 

 

Schváleno dne 26. 8. 2013

© 2016 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 

Designed and powered by Filip Žahourek, GOODDESIGN