Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče,

škola při nemocnici zajišťuje vzdělávání žákům a dětem se zdravotním oslabením nebo žákům dlouhodobě nemocným umístěným ve zdravotnickém zařízení. Výuka a zájmová činnost probíhá na všech klinikách FN Motol. Posláním školy je zajištění kontinuity vzdělávacího procesu a specifická pomoc v procesu léčby. Škola přitom funguje v rámci komplexního systému základního školství jako subjekt, který poskytuje pedagogickou péči ve změněných podmínkách Vzdělávání na naší škole má zcela odlišný charakter, neboť je přizpůsoben léčbě a zdravotnímu stavu žáků. Vyučovány jsou děti od 1. do 9. ročníku základní školy, základní školy praktické, speciální, žáci nižších ročníků víceletých gymnázií a studenti všech druhů a typů středních škol.

Speciální pedagogové spolupracují se zdravotnickým personálem, dodržují pokyny ošetřujícího lékaře, zdravotních sester, vždy je při výuce respektován aktuální zdravotní stav dítěte. Od Vás rodičů, či zákonných zástupců vyžadujeme písemný souhlas se zařazením vašeho dítěte do výuky na naší škole, písemný souhlas získáváme i od ošetřujícího lékaře, který zároveň stanoví rozsah a míru školní práce.

Dopolední výuka probíhá od 8:30 do 12 hodin, odpolední výuka od 13:30 do 15:00 hodin. Pedagogové pracují převážně individuálně se žákem nebo v malých skupinách. Při práci lze využívat notebooky, výukové programy, didaktické hry, žáci mohou pracovat na školních projektech zaměřených na vzdělávání. Školní klub nabízí dětem v době od 8:30 do 16:30 hodin práci na školních projektech, jsou připraveny rozmanité činnosti kreativní, výtvarné, literárně dramatické.

Pro zajištění návaznosti na výuku kmenové školy je dobré, aby měl žák vlastní učebnice, pracovní sešity a školní pracovní potřeby, popřípadě informaci o posledním probíraném učivu. Při hospitalizaci delší než dva týdny zasíláme kmenové škole zprávu o průběhu výuky a probraném učivu, kterou je možné doplnit návrhem klasifikace. To vše by mělo přispět k bezproblémovému návratu dítěte do kmenové školy. Rodiče jsou o učebních výsledcích  informováni při návštěvách dítěte, nebo při jeho propouštění z nemocnice. O zdravotním stavu žáka je oprávněn informovat rodiče pouze ošetřující lékař.

Mateřská škola poskytuje péčí dětem předškolního věku, jednotlivé složky výchovy jsou přiměřené zdravotnímu stavu jednotlivých dětí a prostředí našeho zařízení.
Naším cílem a úkolem je ukázat naším žákům – dětem bohatství vzdělávání a pomoci jim v překonání většinou přechodného zdravotního handicapu.


Motto pro naše děti: „Nevzdat se, nikdy se nepřestat vzdělávat a každým krokem se přibližovat ke svým snům.“