Školská rada

– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
– schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
– projednává návrh rozpočtu školy na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
– projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
– podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
– podává návrh na odvolání ředitele,
– podává návrh na odvolání ředitele školy.

Členové školské rady

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 84

Za zřizovatele:
Ing. Marie Kousalíková, předseda
Aneta Ečeková Maršálová

Za zákonné zástupce:
PhDr. Věra Reichlová
Veronika Čepeláková

Za pedagogické pracovníky:
Mgr. Markéta Nyklová
Mgr. Jaroslava Volfová