Úvodní informace o škole

V současné době škola působí při Dětské fakultní nemocnici v Motole. Její součástí jsou kromě základní školy i škola zvláštní a mateřská. Žáky jsou hospitalizované děti ve věku od dvou do patnácti let. Hlavní snahou celého pedagogického sboru je zajištění vyučování v nemocničním prostředí tak, aby se všechny děti mohly po ukončení léčby vrátit do své školy a bez problému se zapojit zpět. Výuka se uskutečňuje dvěma způsoby – děti hospitalizované krátkodobě se učí pouze matematiku, český jazyk a cizí jazyky, dlouhodobě hospitalizované děti se učí většinou všechny předměty. Podle potřeby a požadavků dětí se obě tyto varianty výuky mohou pochopitelně prolínat. Naším cílem však není jen výuka, ale i starost o dětskou duši a zpříjemnění pobytu v nemocnici. S dětmi navštěvujeme muzea, galerie a pražské památky. Účastníme se různých akcí – tradičně na jaře Tulipánového dne a během června Indiánského léta. Děti jsou zabaveny i mimo výuku, kdy jim program organizují vychovatelky ŠD a učitelky MŠ. Od terapeutických a naukových her, přes výtvarné, literární a pohybové aktivity, až k základům ovládání PC. Veškeré školní i mimoškolní aktivity jsou konzultovány s lékaři, psychology a ostatním zdravotním personálem.

Již několik let vydáváme za účasti sponzorů kalendář s obrázky, které vznikají za pobytu dětí v nemocnici. Výtěžek z prodeje kalendáře je určen na nákup výtvarných potřeb a na další aktivity naší školy – např. příspěvky na speciální pomůcky pro zdravotně postižené děti, dovybavení herních místností na některých odděleních,aj. Vztah dětí k naší škole je vesměs pozitivní, protože je zde uplatňován individuální přístup k žákovi ve větší míře než v běžné ZŠ, což je hlavně dětem z velkých škol většinou vzácné. Především pro některé dlouhodobě hospitalizované děti je mnohdy škola jediným spojením s realitou mimo nemocnici, a proto se učí rády.
Dokumentuje to i výrok jednoho žáčka ze 3. třídy: „Kdyby to nebylo zrovna v nemocnici, tak bych sem chodil celý rok.“
Historie školy

Ve vývoji škol pro nemocnou mládež při dětských nemocničních a léčebných ústavech je možno sledovat dvě rozdílná období. Zpočátku to byly ojedinělé snahy osvícených lékařů a pedagogů, na jejichž žádost povolovaly školské úřady zřízení jednotlivých škol, protože nebylo zákonné ustanovení, které by umožňovalo zřizovat tyto školy v širokém měřítku.

Teprve základní školský zákon č.95/1948 z 21.4. 1948 uvádí poprvé v dějinách našeho školství právo na vzdělání všem dětem, tedy i těm, které se pro nemoc nebo jiné postižení nemohou vzdělávat na školách pro zdravou mládež. Zákon dále uvádí, že se kromě jiných škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, nyní označované jako speciální školy, zřizují též školy pro mládež postiženou chorobami a umístěnou v léčebných ústavech a ozdravovnách.Další školské zákony z roku 1953, 1960, 1984, zahrnují tyto školy do školské soustavy.